1403/04/02 شنبه 02 تیر 1403
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را