1403/04/29 جمعه 29 تیر 1403
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را